Miejski Dom Kultury BATORY w Chorzowie
schowaj menu Instrukcja Rejestr zmian Statystyka odwiedzin: 74516
POWRÓT REGULAMIN ORGANIZACYJNY
POWRÓT
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Regulamin organizacyjny MDK "Batory"

 

I Postanowienia ogólne


§ 1


Regulamin organizacyjny Miejskiego Domu Kultury „Batory” w Chorzowie zwanego dalej MDK określa:


1). Podstawę prawną działania MDK,

2). Zadania MDK,

3). Strukturę organizacyjną MDK


§ 2


Podstawą działalności Miejskiego Domu Kultury „Batory” jest Statut nadany Uchwałą Rady Miejskiej w Chorzowie Nr XXVI/340/2000 z dnia 20.07.2000r.

w sprawie nadania statutu MDK „Batory” w Chorzowie.

Miejski Dom Kultury „Batory” posiada osobowość prawną i jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru prowadzonego przez Urząd Miasta Chorzów pod numerem 4.

Placówka realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, wychowania i edukacji. Współdziała z instytucjami kultury, związkami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi zgodnie

z potrzebami społeczności lokalnej.


§3

Działalność prowadzona jest w obiekcie przy ulicy Stefana Batorego 6

w Chorzowie przez pracowników merytorycznych i instruktorów godzinowych.


II Zadania MDK


§4


 1. Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:

1). rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców Chorzowa,

2). przygotowanie ich do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,

3). kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze.


 1. Zadania wymienione w ust.1 Dom Kultury realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie:

1). zespołowego uczestnictwa w kulturze

2). różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

3). form indywidualnej aktywności kulturalnej,

4). różnorodnych form edukacji pozaszkolnej.


 1. Uwzględniając wymogi określone w odrębnych przepisach

Dom Kultury może:

1). organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, spotkania,

2). prowadzić naukę języków obcych,

3). organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne,

4). prowadzić działalność gospodarczą.III Struktura organizacyjna i zadania działów MDK§5

W skład MDK wchodzą:


 1. Dział Edukacji Kulturalnej

 2. Dział Organizacji Imprez

 3. Dział kadr i Sprzedaży

 4. Dział Projektów i relacji publicznych

 5. Dział Obsługi Sceny

 6. Dział Techniczny ,w którym tworzy się następujące samodzielne stanowiska:

 1. Kierownik Działu Technicznego

 2. Konserwator – rzemieślnik, palacz CO, portier

 3. Rzemieślnik – sprzątaczkaDo zakresu zadań Działu Edukacji Kulturalnej należy:

1). opieka merytoryczna nad wszystkimi zespołami, kołami zainteresowań i klubami,

2). organizacja i realizacja cyklicznych wykładów, prelekcji, spotkań autorskich,

3). projekty i realizacja przedsięwzięć artystycznych w szczególności koncertów, spektakli teatralnych, wystaw,

4). organizacja działalności w galerii „Gala”,

5). promocja działań w zakresie edukacji kulturalnej w środkach masowego przekazu i środowisku lokalnym,

6). współpraca z instytucjami oświatowymi miasta i regionu,

7). prowadzenie statystyki i dokumentacji w zakresie działalności edukacji kulturalnej,

8). koordynacja prac instruktorów, odpowiada za harmonogram zajęć stacjonarnych.

Do zakresu zadań Działu Organizacji Imprez należy:

1). organizowanie i realizowanie przedsięwzięć artystycznych, w szczególności zabaw, biesiad, wieczorków tanecznych, koncertów, spektakli teatralnych oraz imprez plenerowych,

2). opracowywanie scenariuszy organizowanych imprez, dobór repertuaru

3). koordynacja prac instruktorów grup i zespołów artystycznych w czasie imprez wyjazdowych ( festiwale, konkursy, przeglądy, wymiana kulturalna

w kraju i zagranicą)

4). prowadzenie statystyki i dokumentacji w zakresie imprez artystycznych.

Do zakresu zadań Działu Kadr i Sprzedaży należy:

1). całokształt pracy administracyjnej,

2). kompletowanie zarządzeń administracji państwowej i terenowej dotyczących działalności MDK,

3). prowadzenie akt osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

4). prowadzenie spraw socjalnych,

5). kontrola dyscypliny pracy,

6). prowadzenie dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

7). przechowywanie dokumentów w archiwum,

8). odpowiedzialność za druki ścisłego zarachowania, papiery wartościowe, banknoty NBP będące w kasie MDK,

9). zaopatrywanie placówki w materiały biurowe,

10). sporządzanie raportów kasowych.

Do zakresu zadań Działu Projektów i Relacji Publicznych należy:

1). Opracowywanie projektów przedsięwzięć kulturalnych realizowanych lub współorganizowanych przez MDK „Batory”

2). Diagnozowanie potrzeb odbiorców działalności MDK

3). Opracowywanie wniosków i aplikacji do grantodawców na wszystkich szczeblach

4). Koordynowanie przebiegu realizacji projektów

5). Sporządzanie rozliczeń i sprawozdań z realizacji projektów.

6). Informowanie środowiska lokalnego o działalności MDK

7). Dbanie o prawidłowy wizerunek organizacji w środowisku lokalnym

8). Prowadzenie korespondencji elektronicznej

9). Dbanie o aktualizację stron www.

10). Wdrażanie innowacyjnych programów organizacji pracy merytorycznej MDK.

Do zakresu zadań Działu Obsługi Sceny należy:

1). Realizacja techniczna imprez na możliwie najwyższym poziomie

2). Odpowiedzialność za prawidłowe przechowywanie i eksploatację aparatury nagłaśniającej, sprzętu oświetleniowego i audiowizualnego oraz instrumentów,

3). Realizacja nagłośnienia w czasie imprez organizowanych przez MDK w placówce i w plenerze

4). Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie instalacji i urządzeń elektrycznych

5). Dbanie o prawidłowe funkcjonowanie sprzętu nagłaśniającego podczas zajęć stacjonarnych

6). Odpowiedzialność za logistykę sprzętu w czasie imprez poza placówką

7). Organizacja dyżurów obsługi sceny

8). Realizacja zakupów sprzętu i aparatury nagłaśniającej

9). Współpraca z pozostałymi działami MDK


§ 6


Do zakresu zadań pracowników Działu Technicznego należy w szczególności:


1. Kierownik Działu Technicznego

1). odpowiada za terminowe przeglądy i kontrole dotyczące stanu technicznego budynku,

2). odpowiada za porządek w budynku i terenie wokół MDK,

3). odpowiada za podział pracy pracowników technicznych zgodnie z przepisami BHP,

4). nadzoruje czynności pracowników technicznych,

5). odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy osób znajdujących się w budynku,

6). odpowiada za stan techniczny sprzętu p. poż.

7). odpowiada za przechowywanie i racjonalne gospodarowanie środkami czystości,

8). odpowiada za składowanie i zgodne z przepisami użytkowanie narzędzi

i urządzeń mechanicznych,

9). odpowiada za eksploatację i konserwację pieca CO,

10). odpowiada za zaopatrzenie w materiały opałowe,

11). odpowiada za techniczne przygotowanie pomieszczeń na imprezy i zajęcia stacjonarne,

12). odpowiada za zabezpieczenie budynku i pomieszczeń MDK przed kradzieżami i zniszczeniem mienia.


2. Konserwator – rzemieślnik, palacz CO, portier

1). utrzymuje w należytym porządku pomieszczenia składowania opału,

2). dba o prawidłowy przebieg procesu grzewczego,

3). usuwa bieżące awarie urządzeń i sprzętu,

4). wykonuje naprawy mechaniczne i ślusarskie,

5). dba o bezpieczeństwo i porządek na terenie MDK podczas pełnienia obowiązków,

6). zabezpiecza pomieszczenia MDK przed osobami niepowołanymi,

7). odpowiada za mienie znajdujące się w MDK podczas pełnienia obowiązków,

8). zgodnie z poleceniami wykonuje prace techniczne związane

9). z przygotowaniem imprez,

10). wykonywanie powierzonych czynności zgodnie z przepisami BHP.


3. Rzemieślnik - Sprzątaczka

1). utrzymuje w należytej czystości pomieszczenia MDK zgodnie z przydzielonym zakresem pracy,

2). zgodnie z poleceniami wykonuje prace techniczne związane

3). z przygotowaniem imprez,

4). wykonuje powierzone czynności zgodnie z przepisami BHP,

5). odpowiada za mienie znajdujące się w MDK podczas pełnienia obowiązków.


IV Kierownictwo MDK


§ 7


 1. Działalnością MDK „Batory” kieruje Dyrektor, którego powołuje Prezydent Miasta Chorzów.


2. Zgodnie ze statutem placówki do zakresu działania i kompetencji Dyrektora należy:

1). reprezentowanie MDK na zewnątrz,

2). ogólne kierownictwo w sprawach działalności merytorycznej, administracyjno-technicznej,

3). nadzór nad sprawami finansowymi,

4). opracowanie i realizacja planów działalności kulturalnej, oświatowej i wychowawczej,

5). opracowanie planów finansowych,

6). nadzór nad prowadzeniem remontów i innych prac na terenie MDK,

7). zawieranie umów

8). podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9). wydawanie regulaminów i zarządzeń,

10). zapewnienie właściwych warunków pracy, przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i przeciwpożarowych,

11). inspirowanie nowych kierunków, form i metod działalności MDK,

12). przyjmowanie skarg i wniosków.3. Dyrektor MDK w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Prezydenta Miasta Chorzów:

1). wydaje zarządzenia,

2). zawiera umowy,

3). opracowuje zakresy czynności pracownikom,

4). podpisuje dokumentację finansową.§ 8


1. Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. finansowych należy:

1). prowadzenie pełnej księgowości placówki,

2). sporządzanie sprawozdań z wydatków budżetowych, dochodów, zatrudnienia, funduszu płac,

3). prowadzenie akt finansowych,

4). odpowiedzialność za prawidłową realizację planu finansowego,

5). planowanie i opracowywanie, w oparciu o program działalności oraz wytyczne dyrektora, projektów budżetu placówki,

6). sporządzanie list płac, nagród, prac zleconych,

7). kontrolowanie i rozliczanie finansowe imprez organizowanych przez MDK.

8). nadzorowanie pracy Działu Kadr i Sprzedaży


 1. Zastępca Dyrektora ds. finansowych ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt spraw finansowych, w tym za prawidłową realizację planu finansowego.

 2. W czasie nieobecności dyrektora zastępstwo pełni zastępca ds. finansowych, do którego należą wszystkie sprawy bieżącej działalności MDK „Batory”.

V Pracownicy MDK


§ 9


W stosunku do pracowników MDK znajdują zastosowanie przepisy Ustawy

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25.10.1991r.

( Dz. U. z 2001r. Nr 13,poz.123) oraz przepisy Kodeksu Pracy.


 

VI Postanowienia końcowe


§ 10


Miejski Dom Kultury „Batory” czynny jest codziennie od godziny 8.00 do 20.00, w soboty, niedziele i święta według potrzeb.

Z uwagi na różnorodność zajęć oraz rozpiętość wiekową uczestników Dyrektor placówki ma prawo ustalenia innych godzin działalności dla określonych przedsięwzięć kulturalnych.
dokument wytworzony przez: A. Krzyżanowska, dnia: 2010-02-09
utworzony: 05-10-2006 / modyfikowany: 09-02-2010
rejestr zmian

Redakcja   Kontakt: ola@mdkbatory.pl 2011